سلام

---------------

 امیدوارم سال ۸۷ را با خوشی شروع کرده باشی

با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه شما عزیزان

---------------------------------------

دیشب جمال رویت تشبیه به ماه کردم

                                                       از ماه بهتری تو من اشتباه کردم

----------------------------------------------

بیایید در سال هشتاد و هفت محبت ها را بیشتر کرده و قدر دوستیها را بدانیم

------------------------------------------------

قابل توجه آن دسته از دوستان که خط ایرا ن سل  دارند

اگر فرومد رفتید روبروی قبرستان کوچه پشندو تپه شهرستو  (( جنب پارک ))

ایران سل آنتن میده

==========================

دوستدار شما عباس .... مردانه از نظر دادن دریغ نکنید