مال كسی نیست

این زندگی غمزده غیر از قفسی نیست
                           تنها نفسی هست ولی هم نفسی نیست
 این قدر نپرسید كجا رفت  و  كی  آمد
                                    اشعار پراكنده ی من مال كسی نیست   

                                                       مریم حیدر زاده
========
 تابستان فصل دیدار دوستان  
به امید دیدار در فرومد
*-----------------------*