((  زنگ تفریح  ))  


الهی به مردان در خانه ات                      به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنان که در بچه داری تکند                   یلان عوض کردن پوشکند

به آنان که با ذوق و شوق تمام                  به مادر زن خود بگویند مامان

به آنان که دامن رفو میکنند                      زبعد  رفو هم اطو میکنند 

به آن قرمه سبزی پزان قدر                       به آن مادران بظاهر پدر

الهی به آه دل زن ذلیل                            به آن اشک چشم ممد سبیل

که ما را بر این عهد کن استوار                 از این زن ذلیلی مکن بر کنار 

                                  ---------------------------------------------

  فرستنده شعر : دوست عزیزم آقای ........  از فرومد

  منتظر شعر بعدی شما هستم .