شاهرود انگشتری در استان سمنان و فرومد نگین آن است .

مرام هرچه فرومدیه را عشقه