سكوتم را به باران هدیه كردم ..              

     تمام زندگی را گریه كردم

نبودی در فراق شانه هایت

              به هر خاكی رسیدم تكیه كردم

-------------------------------

رفاقت به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست

بلکه به معنی حضور در درون اوست..

-----------------

مهم نیست چند بهار زندگی کنیم.

مهم اینه که بهاری زندگی خواهیم کرد

-----------------------


عجب چرخ عجیبی : زن از سوسک میترسه

 سوسک از موش میترسه _ موش از گربه میترسه

 گربه از سگ میترسه _سگ از مرد میترسه

 مرد از زن میترسه

=======================

کوچک که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم

----------------

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند

از زندگی هر انچه لیاقتش را د اریم به ما میرسد نه انچه که ارزویش را داریم 

---------

حالا تنها حالا خسته                     با دلی از غم شکسته
بی صدا تر از همیشه                  با خودش تنها نشسته
با صدای غم گرفتش                   شعر تنهائی میخونه
سوز غمگین صداشو                  اونی که تنهاست میدونه

-----------------------

یـار  مـرا , غار مـرا , عشق  جگر  خـوار  مـرا                

          یـار تـوئی , غار تـوئی ,    خواجه نگهدار مـرا

نوح تـوئی , روح تـوئی ,  فاتح و مفتوح تـوئی    

            سینه   مشروح  تـوی   ,   بر  در  اسرار  مـرا

نـور تـوئی , سـور تـوئی , دولت منصور تـوئی   

                     مرغ کــه طور تـوئی  ,    خسته به منقار مـرا

قطره توئی , بحر توئی , لطف توئی , قهر تـوئی               

                 قند تـوئی  ,  زهر تـوئی  ,   بیش میازار  مـرا

حجره خورشید  تـوئی  ,  خانـه  ناهیـد   تـوئی 

                    روضه اومید تـوئی  ,   راه   ده   ای  یار   مـرا

روز تـوئی , روزه تـوئی , حاصل در یـوزه تـوئی    

                   آب تـوئی , کوزه تـوئی , آب ده  این بار مـرا

دانه تـوئی , دام تـوی , باده تـوئی , جام تـوئی      

               پخته تـوئی , خام تـوئی , خام  بمـگذار مـرا

این تن اگر کم تندی   , راه دلم کم زنـدی   

                        راه شـدی تا نبـدی ,    این همه گفتار مـرا

                        **********************************

ای عاشقان , ای عاشقان من خاک را گوهر کنم               

               وی مطربان    ,   وی مطربان دف شما  پر زر کنم

باز آمدم  ,  باز آمدم  ,  از پیش  آن یار آمدم  

                      در من نگر , در من نگر , بهر تو غمخوار آمدم

شاد آمدم , شاد آمدم ,   از جمله   آزاد آمدم 

                     چندین  هزاران  سال  شد  تا من بگفتار آمدم

آنجا روم ,  آنجا روم  ,      بالا بدم    بالا روم     

                  بازم رهان  ,  بازم رهان   کاینجا   بزنهار آمدم

من مرغ لاهوتی بدم  ,  دیدی که ناسوتی شدم  

               دامش   ندیدم   ناگهان  در   وی   گرفتار آمدم

من نور پاکم ای پسر ,  نه مشت خاکم مختصر    

                آخر صدف من نیستم  ,   من  در شهوار آمدم

ما را بچشم سر مبین ,  ما را بچشم سر ببین  

                 آنجا بیا  ,  ما را  ببین  کاینجا  سبکسار آمدم

از چار  مادر  برترم    وز  هفت  آبا  نیز هم     

                    من  گوهر  کانی  بدم     کاینجا   بدیدار آمدم

یارم به بازار آمدست , چالاک و هشیار آمدست      

             ورنه  ببازارم  چه  کار   ویرا   طلب کار آمدم

ای شمس تبریزی  نظر . در کل  عالم کی کنی   

              کندر  بیابان  فنا  جان  و  دل   افکار  آمدم

                            **********************

مولانا جلال الدین

**************************