فرومد سلام .

فرومد - كوچه پشندو . پی دروازه

 بی همگان بسر شود               بی تو بسر نمیشود

=====================

عباس ...........................ج