راستی چرا ؟

----------------

چرا ما در زنده بودن کنار همدیگه نباشیم و از دوستان و فامیل ها سر نزنیم

دایی و پسر دایی داریم ! داریم ولی چه فایده . انگار نداریم سال به سال همدیگر را نمی بینم و از حال همدیگر خبر نداریم

عمو و پسر عمو داریم ؟ داریم  ! اونم مثل مطلب فوق

همین امروز چهلم یکی از فامیل ها بود . در مراسم که نگاه میکردم

نمی دونید چه خبر بود .از فرومد آمده بودند از مشهد .از گرگان و از خیلی جاهای دیگر آمده بودند . باور کنید کسانی آمده بودند که شاید مرحومه تازه گذشته مان

ده سالی بود که اونا را ندیده بود . تازه این چهل بود در ختم آن مرحومه نمیدانید که چه خبر بود . چه فامیل های دلسوزی پیدا شده بودند و از خوبی و گذشت مرحومه  تعریف میکردند .

در زمان زنده بودن که از حال همدیگه خبر نداشته باشیم بعد مرگ چه فایده

راستی چه فایده ! واقعا خودمانیم چه فایده

بیایید در زنده بودن از حال همدیگر با خبر باشیم و هر چند وقت یکبار از به دیدن همدیگر بریم
سلام عزیزم . چه كار خوبی كردی به من سر زدی