از دامن زن ، مرد به معراج رسد .

 

مخلوق باید جلوه ای از خالق باشد .

 

زندگی هنر است ، هنرمندانه باید زیست ...

 

انسان به خدا گفت : به من چیزی بده تا از زندگی لذت ببرم .

خداوند به او زندگی داد تا از همه چیز لذت ببرد .

 

انسانهای بزرگ همواره افكار بزرگ دارند .

 

آینده جائی نیست كه می رویم

آینده جائی است كه می سازیم .

 

قلب خود را مانند یك فرزند گرامی دارید و

نفس خود را مانند یك دشمن بدانید ...

 

اگر خود را درشت ببینید و گرامی دارید ، دنیا در نظرتان كوچك جلوه می كند و

اگر عمق وجود و درون خود را بزرگتر از آسمانها و زمین دیدید ، دنیا برای شما كوچك می شود .

 

همیشه الگوئی برای خود داشته باشید و او را قله در نظر بگیرید و

هر روز خود را بیشتر و بیشتر به آن قله برسانید .

 

بدترین دشمنان انسان عبارتند از : خواب ، درد و گرسنگی

 

به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن همان .

 

بیكاری مادر فسادهاست .

 

به ظاهر نباید قضاوت كرد .

 

گناه كمتر كن تا مرگ بر تو آسان شود .

 

سخنان شما سنگهای سخت را نرم می كند(امیر المومنان)

 

هر چند وقت یكبار خودت را از خودت طلب كن

شاید گم شده باشی .

 

چه زشت است كوچكی هنگام نیاز

و سركشی هنگام بی نیازی (امام علی ع)

 

بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست .

 

نازنینم :

چه دعائی بهتر از این ؟

خنده ات از سر ذوق

گریه ات از سر شوق

نبود هیچ غروبت غمناك ...

 

یا چنان باش كه می نمائی

یا چنان نما كه هستی .

 

مردی كه كوه را از میان برداشت ...

مردی بود كه شروع به برداشتن سنگ ریزه ها كرد .

 

مقایسه ی خود با دیگران هرگز

رقابت فقط با خودت .

تهمت و قضاوت ابداً .

 

مهم اینست كه از خواستن خسته نشویم

بقیه در اختیار ما نیست ...

 

بدانید كه به راستی چه می خواهید

اینگونه مجبور نیستید پروانه ها را دنبال كنید

اینگونه به اكتشاف طلا می روید .

 

آدمی فقط در یك صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه كند ...

و آن هنگامی است كه می خواهد دست كسی را بگیرد و او را از زمین بلند كند .

 

فراموش كنید چیزهائی را كه نمی توانید به دست آورید

  وبه دست آورید چیزهائی را كه نمی  توانید فراموش كنید .

 

می توان از زندگی فقط به خاطر زنده بودن لذت برد ...

 

این جهان پر از صدای حركت پاهای مردمی است كه همچنان ترا می بوسند

و در ذهن خود طناب دار تو را می بافند .

 

همیشه سعی كنیم به جای این كه الگوئی از بین دیگران انتخاب كنیم ،

خود الگوئی برای دیگران باشیم پس ....

همیشه بهترین باشیم .